• ورودی شهر
  ورودی شهر جدید هشتگرد

 • سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

 • برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور مدیر عامل ، هیات مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت
  به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسم جشن درختکاری ، امروز ۱۵اسفند با حضور مدیر عامل واعضاء هیات مدیره و سایر مدیران و کارکنان در یکی از پروژه های مسکن مهر (نیک سیستم)با همراهی ساکنین برگزار گردید.

 • اطلاعيه مربوط به تمدید ثبت نام مسکن مهر در پروژه های شهر جدید هشتگرد
  شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در اجرای دستورالعمل اجرائی تبصره (3) الحاقی به بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 151974/ت 52160 مورخ 1394/11/19 هیات محترم وزیران، واحدهای مسکن مهر ساخته شده يا در دست احداث با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضيان واجدشرایط، معرفي و اعلام مي نمايد.

 • شهر جدید هشتگرد
  نمای زیبایی از شهر جدید هشتگرد در شب

شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦
مزایده

 
  عنوان مزایده :فراخوان عمومی مزایده اقلام مازاد انباربصورت یک مرحله ای به شماره آگهی 6-10-94
  آگهي در محدوده :شهر جدید هشگرد
  منتشر کننده :شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1394-10-26
  آخرين مهلت :1394-11-07
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به صورتجلسه بیستم هیئت مدیره مورخ 24/8/94 نسبت به فروش اقلام مازاد انبارشرکت عمران واقع در شهرجدیدهشتگرد به شرح جدول ذیل بارعایت قوانین ومقرات مربوطه از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. نحوه خرید اسناد مزایده: ازکلیه متقاضیان خرید دعوت به عمل می آید بامراجعه به اداره پیمان ورسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در کیلومتر 65 محور تهران - قزوین، فاز2، محله 4 کد پستی 3361913111در ساعات اداری از مورخ 1394/10/26 لغایت 1394/11/07 در مقابل ارائه درخواست کتبی، کپی کارت ملی، فیش واریزی برای فروش اسناد،جهت دریافت اسناد اقدام نمائید. آخرین مهلت و محل تحویل پاکات پيشنهادات قيمت تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1394/11/20 دبیرخانه شرکت عمران و بازگشایی پیشنهادات ساعت 11:00روز چهارشنبه مورخ 1394/11/21 در اتاق کنفرانس مدیرعامل میباشد. تبصره 1: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ) چک برگشتی نزد شرکت عمران داشته باشند حق شرکت در مزایده را ندارند. تبصره2: ارائه هرگونه اسناد و چک غیر شرکت کننده در مزایده مورد قبول نمی باشد و مدارک لازم جهت اثبات موضوع باید ارائه گردد نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : اصل فیش یا ضمانت نامه بانکی (بابت سپرده شرکت در فراخوان) موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود. (پیشنهاد دهندگان باید ضمانت نامه ای معادل 10% قیمت پیشنهادی خود را بعنوان سپرده شرکت در مزایده تحویل نمایند).هزینه آگهی برعهده برنده ویابرندگان مزایده می باشد. همچنین این مزایده درپایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir قابل مشاهــــده می باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات
عنوان

راه اندازی، طراحی، اجرا و بروزرسانی:  متين تايم  بهار 1393  MatinTime  2014