• اخطار واگذاری زمین
    به اطلاع کلیه متقاضیانی که بابت اقساط قرارداد واگذاری به شرکت عمران شهرجدید هشتگرد بدهکار می باشند میرساند: مقتضی است ظرف مدت یک هفته به امور مالی شرکت مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف و تسویه بدهی خود اقدام نمایند. در غیراینصورت این شرکت حسب مفاد قراداد واگذاری راسا نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود.

  • سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

  • برگزاری مراسم روز درختکاری با حضور مدیر عامل ، هیات مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت
    به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مراسم جشن درختکاری ، امروز ۱۵اسفند با حضور مدیر عامل واعضاء هیات مدیره و سایر مدیران و کارکنان در یکی از پروژه های مسکن مهر (نیک سیستم)با همراهی ساکنین برگزار گردید.

  • سال تحول در شهر جدید هشتگرد

  • شهر جدید هشتگرد
    نمای زیبایی از شهر جدید هشتگرد در شب

سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦
مزایده

 
  عنوان مزایده :فراخوان عمومی مزایده اقلام مازاد انباربصورت یک مرحله ای به شماره آگهی 6-10-94
  آگهي در محدوده :شهر جدید هشگرد
  منتشر کننده :شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1394-10-26
  آخرين مهلت :1394-11-07
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به صورتجلسه بیستم هیئت مدیره مورخ 24/8/94 نسبت به فروش اقلام مازاد انبارشرکت عمران واقع در شهرجدیدهشتگرد به شرح جدول ذیل بارعایت قوانین ومقرات مربوطه از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. نحوه خرید اسناد مزایده: ازکلیه متقاضیان خرید دعوت به عمل می آید بامراجعه به اداره پیمان ورسیدگی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واقع در کیلومتر 65 محور تهران - قزوین، فاز2، محله 4 کد پستی 3361913111در ساعات اداری از مورخ 1394/10/26 لغایت 1394/11/07 در مقابل ارائه درخواست کتبی، کپی کارت ملی، فیش واریزی برای فروش اسناد،جهت دریافت اسناد اقدام نمائید. آخرین مهلت و محل تحویل پاکات پيشنهادات قيمت تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1394/11/20 دبیرخانه شرکت عمران و بازگشایی پیشنهادات ساعت 11:00روز چهارشنبه مورخ 1394/11/21 در اتاق کنفرانس مدیرعامل میباشد. تبصره 1: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ) چک برگشتی نزد شرکت عمران داشته باشند حق شرکت در مزایده را ندارند. تبصره2: ارائه هرگونه اسناد و چک غیر شرکت کننده در مزایده مورد قبول نمی باشد و مدارک لازم جهت اثبات موضوع باید ارائه گردد نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : اصل فیش یا ضمانت نامه بانکی (بابت سپرده شرکت در فراخوان) موضوع آگهی را به حساب شماره 4001036906374199 بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و ارائه شود. (پیشنهاد دهندگان باید ضمانت نامه ای معادل 10% قیمت پیشنهادی خود را بعنوان سپرده شرکت در مزایده تحویل نمایند).هزینه آگهی برعهده برنده ویابرندگان مزایده می باشد. همچنین این مزایده درپایگاه اینترنتی شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir قابل مشاهــــده می باشد.

<< بازگشت به ليست مناقصات
عنوان

راه اندازی، طراحی، اجرا و بروزرسانی:  متين تايم  بهار 1393  MatinTime  2014