نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرهای جدید

روز دوم نمایشگاه

روز دوم نمایشگاه

غرفه شرکت عمران هشتگرد در نمایشگاه

غرفه شرکت عمران هشتگرد در نمایشگاه

جشن نیمه شعبان

مراسم جشن امام زمان (عج)

مراسم جشن امام زمان (عج)

مراسم جشن امام زمان (عج)

مراسم جشن امام زمان (عج)

فضای سبز شهر

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

گلخانه های شهر جدید هشتگرد

گلخانه

گلخانه

گلخانه

گلخانه

گلخانه

گلخانه

گلخانه

مسکن مهر ویلایی

مسکن مهر ویلایی

مسکن مهر ویلایی

مسکن مهر ویلایی

مسکن مهر ویلایی

منطقه مسکونی باغشهر

باغشهر

باغشهر

باغشهر

باغشهر

باغشهر

باغشهر

باغشهر

باغشهر

باغشهر

باغشهر

باغشهر

باغشهر

باغشهر

نمای شهر_1

نمای شهر

نمای شهر

نمای شهر

نمای شهر

نمای شهر

نمای شهر

نمای شهر

نمای شهر

نمای شهر

نمای شهر

شب هشتگرد

شب هشتگرد_1

شب هشتگرد_2

شب هشتگرد_3

شب هشتگرد_4

شب هشتگرد_5

شب هشتگرد_6

شب هشتگرد_7

شب هشتگرد_8

شب هشتگرد_9

شب هشتگرد_10

شب هشتگرد_11

شب هشتگرد_12

میدان ساعت

میدان ساعت_1

میدان ساعت_2

میدان ساعت_3

میدان ساعت_4

پارک شهر

پارک شهر_1

پارک شهر_2

پارک شهر_3

پارک شهر_4

پارک شهر_5

پارک شهر_6